1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS TARYBA

2018-2019 M. M.

1. Daiva Gedgaudaitė, matematikos mokytoja, gimnazijos tarybos pirmininkė.

2. Lolita Petraitienė Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja, gimnazijos tarybos pirmininkės pavaduotoja.

3. Gražina Kazlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja, sekretorė.

4. Birutė Pakalniškienė, socialinė pedagogė.

5. Vilija Ramonienė, žmogaus saugos mokytoja, ugdymo karjerai koordinatorė.

6. Laima Žilienė, tėvų atstovė.

7. Jūratė Alminienė, tėvų atstovė.

8. Jurgita Budrienė, tėvų atstovė.

9. Saulius Sidabras, tėvų atstovas.

10. Virginijus Valančius, tėvų atstovas.

11. Kotryna Elzė Kuliešiūtė, IIIg klasės mokinė.

12. Greta Pogytė, IVg klasės mokinė.

13. Dovydas Džiogelis, IIg klasės mokinė.

14. Kamilė Razgutė, IIIg klasės mokinė.

15. Viktorija Urbonaitė, Ig klasės mokinė.

 

GIMNAZIJOS TARYBA

Gimnazijos taryba – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

● Gimnazijos tarybos nariai renkami slaptu balsavimu iš pasiūlytų ar pasisiūliusių kandidatų:

-         8-11 klasių mokinių susirinkimas slaptu balsavimu renka 5 mokinius;

-         Mokytojų taryba slaptu balsavimu renka 5 Platelių gimnazijos mokytojus;

-         Tėvų susirinkimas slaptu balsavimu renka 5 tėvų atstovus.

● Gimnazijos pirmininką renka tarybos nariai pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje.  

● Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius.

● Visi tarybos nariai renkami slaptu balsavimu 2 metams.

● Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina direktorius.

● Gimnazijos taryba apie savo veiklą atsiskaito bendruomenei ne rečiau kaip kartą per metus.

● Į Gimnazijos tarybos posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos bendruomenės nariai, organizacijų bei įstaigų atstovai be balso teisės.

● Gimnazijos taryba privalo rinktis ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Tarybos posėdžio sušaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių bei išimtinai Gimnazijos direktorius motyvuotu sprendimu.

● Gimnazijos tarybos nariai turi vienodas teises. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja pusė Gimnazijos tarybos narių.

● Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

● Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai tai daryti atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

● Gimnazijos tarybos kompetencija ir įgaliojimai:

-         nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo sritis, aprobuoja Gimnazijos        veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;

-         aptaria pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos         parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

-         teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui vertinant mokytojų darbo rezultatus;

-         vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

-         sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus;

-         inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

-         skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir siūlo atstovą į viešojo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

-         svarsto Gimnazijos finansavimo klausimus;

-         gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

-         kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

-         gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Gimnazijos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų pasiskirstymą ir panaudojimą;

-         svarsto ir teikia siūlymus mokyklos strateginiam, veiklos, ugdymo planams.

Papildoma informacija